آدرس فروشگاه: تبریز،میدان بسیج،جنب درب معتقد

تلفن:

0367 041-3637

1341-2 041-3526

8270 041-3525

0848 041-3524

0982 115 0914

ایمیل:

farayezi_trading@yahoo.com

mtfarayezi@gmail.com